Położenie i przedmiot ochrony rezerwatu Cisa B

Powierzchnia rezerwatu i opis jego granic

 Walory przyrodnicze rezerwatu

Podsumowanie

Dojście, dojazd

 

początek strony

Położenie i przedmiot ochrony rezerwatu Cisa B.
         

          W zarządzeniu Ministra Leśnictwa z 1953 r. powołującym do życia niniejszy rezerwat nie została ustalona jego nazwa, Dlatego w oparciu o poprzednie plany gospodarcze opracowane dla rezerwatu w 1962 r. i 1974 r. przyjmuje się sztucznie utworzoną nazwę Rezerwat Cisa „B” w oddz. 36 obrębu Skarżysko, nadleśnictwa Skarżysko,

          Omawiany rezerwat znajduje się w Leśnictwie Majdów obrębu Skarżysko, nadleśnictwa Skarżysko OZLP w Radomiu .

W stosunku do podziału administracyjnego leży on w miejscowości Majdów, gminie Szydłowiec województwa radomskiego,

Odległość rezerwatu wynoszą od :

1, Nadleśnictwa Skarżysko - 9 km

2. Leśnictwa Majdów  -  2,5 km

3. Gminy w Szydłowcu  - 7 km

4. Urzędu pocztowego w Majdowie - 3 km

             Teren rezerwatu jest stale podmokły.                                              fot A.Staśkowiak

                                                                początek strony

Powierzchnia rezerwatu i opis jego granic.

 

Rezerwat Cisa „B” obejmuje część oddz. 36 tj., pododz. a - j w obrębie Skarżysko (wg. „ Planu gospodarczego obrębu Skarżysko na lata 1988 –1997”) o łącznej pow. 10,50 ha.

W stosunku do poprzedniego operatu urządzeniowego obrębu z 1976 r. jego powierzchnia wzrosła o 1,25 ha w wyniku przyłączenia do rezerwatu dawnego wydzielenia „j” (włączonego do poddz. a) oraz części dawnego poddz. k (obecnie „j”). Dzięki temu powierzchnia rezerwatu zrównała się z powierzchnią określoną w Zarządzeniu Ministra Leśnictwa z 25.VIII.1953 tworzącą niniejszy rezerwat.

Poprzednie zmniejszenie nastąpiło w 1962 r., w I planie urządzeniowym dla rezerwatu w wyniku wyłączenia z pow. rezerwatu drzewostanu w jego północno – zach. części jako „nie przedstawiającego żadnej osobliwej własności przyrodniczej".

Obecny powrót do dawnej powierzchni nastąpił zgodnie z  decyzją KTG dla nadleśnictwa Skarżysko z dnia 28.V.1987r. ustalającą powiększenie rezerwatu w oddz., 36 o poddz. j i część poddz. k do rzeczki.

Od strony północno-wschodniej rezerwat graniczy łamaną o dł. 435 m z enklawą wsi Ciechostowice składającą się z podmokłych łąk i pastwisk. Od południowego zachodu na odcinku 105 m z małą enklawą takichże łąk wsi Ciechostowice.

Łącznie granice rezerwatu z własnością prywatną wynoszą 540 m, z lasami gospodarczymi 1020 m., przy czym od zachodu granice stanowi rzeczka o szerokości 2 metrów.

Granice od wschodniej części enklawy wsi Ciechostowice noszą wyraźne ślady rowów granicznych, które obecnie są całkowicie zamulone i zabagnione. Sąsiadujące od południa i zachodu drzewostany gospodarcze rosną na zboczu wzgórz nachylonych w kierunku rezerwatu.

początek strony

   Walory przyrodnicze rezerwatu.


           Północna krawędź Wyżyny Małopolskiej na odcinku Gór Świętokrzyskich Przebiega kilkoma terasami. Są to progi orograficzne, z których najsilniej zaakcentowany jest próg pierwszy, południowy, zbudowany z piaskowców okresu jurajskiego (dolna jura), który biegnie od Przysuchy przez Majdów Skarżysko-Kamienną i Starachowice w kierunku Ostrowca Świętokrzyskiego. Tędy przebiega też wyczuwalna granica klimatyczna.   

 

 

                             Formy drzewiaste cisa.                              fot. A. Staśkowiak

          

              Okazy krzewiaste cisa w zbiorowiskach olsu.                                  fot. A. Staśkowiak

 

 

-        

 Rozległe tereny puszczańskie w rejonie wsi Majdów posiadają interesujące zespoły leśne, a miejsca gdzie zachowały się warunki zbliżone do naturalnych objęto ochroną. W „Rezerwacie Cisowym Majdów" występuje stosunkowo niewielkie zróżnicowanie siedliskowe lasów. Jest to spowodowane małą powierzchnią zajmowaną przez rezerwat. Spotykamy tu:

-         ols Ribeso nigri-Alnetum, w którym panuje olcha czarna Alnus glutinosa ze znaczną domieszką sosny zwyczajnej Pinus sylvestris i pojedynczą świerka pospolitego Picea abies, brzozy brodawkowatej   Betula   pendula   oraz   jodły   pospolitej   Abies   alba. W podszyciu występuje kruszyna pospolita Frangula alnus, jałowiec pospolity Juniperus communis. Cis pospolity Taxus baccata stanowi bardzo małą domieszkę.

 

             grąd Tilio - Carpinetum stachyetosum, w którym śąsiedztwo dla cisa Taxus baccata stanowią - jodła pospolita Abies alba udziałem świerka pospolitego Picea abies, olchy czarnej Alnus glutinosa z domieszką sosny zwyczajnej Pinus sylvestris, brzozy brodawkowatej Betula pendula. W podszyciu występuje kruszyna pospolita Frangula alnus i jałowiec pospolity Juniperus communis.

-         torfowisko niskie, które wykształciło się na torfowisku przejściowym, porosłym karłowatymi egzemplarzami sosny zwyczajnej Pinus silvestris, olszy czarnej Alnus glutinosa i świerka pospolitego Picea abies.

-         torfowisko wysokie, gdzie między innymi występuje rosiczka okrąglolistna Drosera rotundifolia, żurawina błotna Oxycoccus palustris = Vaccinium oxycoccos, bagno zwyczajne Ledum palustre, wełnianka wąskolistna Eriophorum angustifolium.

 

                 Żurawina błotna na kępach torfowca magellańskiego (Sphagnum magellanicum) na torfowisku

                 w obrębie rezerwatu.                                                                           fot. A. Staśkowiak

         

początek strony

 

Podsumowanie.

 

             W „Rezerwacie Cisowym Majdów" zarejestrowano 19 miejsc występowania cisa.

          Gałązka cisa.                                                                              fot. A. Staśkowiak

 

    Stwierdzono także występowanie 49 gatunków roślin. Wśród nich zgodnie z "Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 9 lipca 2004 r.w sprawie gatunków dziko występujących roślin objętych ochroną" (Dz. U. z dnia 28 lipca 2004 r.) znajduje się 10 gatunków objętych ochroną ścisłą i 4 gatunki objęte ochroną częściową. 17 gatunków to drzewa i krzewy. Pozostałe to rośliny zielne.

początek strony

 

 

Tabela 1. Wykaz gatunków roślin stwierdzonych w rezerwacie.

Nazwa polska

Nazwa łacińska

 

        Widłak jałowcowaty.

Podczas rekonesansu w dn. 1.11.2013 roku stwierdzono w południowej części rezerwatu obecność bobrów, które na bezimiennym strumieniu zbudowały tamę.

 

Obecnie rezerwat wchodzi w skład obszaru Natura 2000 "Lasy Skarżyskie".

  początek strony

Dojście, dojazd.

 

    Rezerwat leży w odległości ok. 0,5 km na zachód od szosy Bliżyn - Majdów – Szydłowiec. Od stacji kolejowej w Bliżynie (linia Skarżysko - Tomaszów Maz.) dzieli go odległość 8 km. Najbliższy przystanek autobusowy PKS w Majdowie znajduje się w odległości 2 km.

 

 

 

Literatura.

 

1. ČMAK. J., STACHURSKI M., TOMKÓW M. 1985. Nasza przyroda. Województwo kieleckie, radomskie, tarnobrzeskie. LOP, Warszawa

2. KOSELNIK E. 2002. Udział cisa pospolitego Taxus baccata L. w drzewostanie „Rezerwatu Cisowego Majdów" koło Skarżyska-Kamiennej. Praca magisterska wykonana w Katedrze Geobotaniki i Ekologii Roślin UL pod kierunkiem prof. dr hab. Józefa K. Kurowskiego. Łódź.

3. Plan ochrony przyrody dla Nadleśnictwa Skarżysko na lata 1998-2007