Rezerwaty przyrody w okolicach Skarżyska-Kamiennej

Lp. Nazwa rezerwatu Typ rezerwatu Charakter rezerwatu Rok
utworzenia
Pow.
w ha.
Położenie
Przedmiot ochrony
Miejscowość Gmina
1

Ciechostowice

-----galeria-----

leśny częściowy 1953 7,43 Mroczków Bliżyn Fragment lasu mieszanego z udziałem modrzewia polskiego, występującego tu w różnych stadiach rozwoju

1. opis

2. relacja z wycieczki KTP

2

Dalejów

-----galeria-----

leśny częściowy 1978 87,76 Jastrzębie Bliżyn Wielogatunkowe drzewostany z udziałem modzewia polskiego

1. opis

 

3

Gagaty Sołtykowskie

-----galeria-----

przyrody nieożywionej częściowy 1997 13,33 Wólka Plebańska Stąporków Zachowanie odsłonięć skał dolnojurajskich, zawierających ważne okazy mineralogiczne, paleontologiczne a także różnorodne formy syderytu oraz rzadka odmiana węgla-gagat

1. opis 

2. polskie dinozaury

3. zdjęcia tropów

4. wyprawa Sko-on Line

5. zdjęcia

6. opis i zdjęcia

7. opis i zdjęcia 2

8. zarządzenie w sprawie  uznania za rezerwat

9. geopark

początek strony

4

Kamień Michniowski

-----galeria-----

leśny częściowy 1978 10,50 Michniów Bodzentyn Wielogatunkowe zbiorowiska leśne oraz wychodnie piaskowców dolnodewońskich, z ciekawą roślinnością naskalną. Obszar ten porastają siedliska leśne o cechach lasu puszczańskiego, dominuje tu jodła z domieszką sosny i buka, brzozy i osiki. Runo leśne odznacza się tu występowaniem wielu ciekawych gatunków, takich jak: kosmatka owłosiona, jastrzębiec kosmaczek, gajowiec żółty, majownik dwulistny, oraz paprocie (wietlica samicza, narecznica samcza i krótkoostna). W poszyciu występuje leszczyna, świerk, jarzębina, bez koralowy i trzmielina.

1. opis

2. opis2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

początek strony

5

Skałki "Piekło" pod Niekłaniem

-----galeria-----

przyrody nieożywionej częściowy 1959 6,30 Niekłań Stąporków Osobliwe formy skalne powstałe w wyniku erozji eolicznej oraz zachowanie żyjącej w szczelinach skalnych zanokcicy północnej

1. opis 

2. opis2

3. zdjęcia

4. artykuł

5. geopark

6. wyprawa Skarzysko.org

 

początek strony

6

Świnia Góra

-----galeria-----

leśny ścisły 1953 50,78 Kucembów Bliżyn Fragment lasu z naturalnymi i charakterystycznymi dla regionu świętokrzyskiego drzewostanami mieszanymi

1. opis 

2. relacja z wycieczki KTP

3. fotografie nadl. Suchedniów

 

 

 

początek strony

7

Wykus

-----galeria-----

leśny częściowy 1978 53,01 Wykus Bodzentyn
Wąchock
Naturalne wielogatunkowe zbiorowiska roślinne. Na terenie rezerwatu mieścił się obóz "Ponurego"

1. opis 

2. wycieczka klubu "Pangea"

3. fotografie nadl. Suchedniów

 

początek strony

8 Rezerwat Cisa A leśny częściowy 1953 6,10 Majdów Szydłowiec Naturalne stanowiska występowania cisa, gatunku ustępującego obecnie z naszych lasów

1. opis

 

początek strony

9 Rezerwat Cisa B leśny częściowy 1953 10.50 Majdów Szydłowiec Naturalne stanowiska występowania cisa, gatunku ustępującego obecnie z naszych lasów

1. opis

 

początek strony

10

Góra Sieradowska

-----galeria-----

leśny częściowy 1995 197,67 Siekierno Bodzentyn

Wielogatunkowe zbiorowiska leśne o  charakterze naturalnym i puszczańskim z przewagą jodły oraz prawnie chroniona i zagrożona wyginięciem flora. Obejmuje północną część obszaru góry Sieradowskiej w miejscowości Siekierno. Celem szczególnej ochrony prawnej obszarów leśnych utworzonego rezerwatu jest zachowanie naturalnych zbiorowisk o charakterze roślinności górskiej i lasu puszczańskiego. Występują tu siedliska boru jodłowego, buczyny karpackiej, boru mieszanego oraz łęgu. Na obszarze tym występuje wiele gatunków roślin, objętych ochroną prawną, m. in.: paprocie – paprotnik kolczysty, zanokcica skalna i zielona; widłaki – wroniec jałowcowaty i goździsty, storczyki – kruszczyk szerokolistny, bluszcz pospolity, pierwiosnka wyniosła, buławik mieczolistny, listera jajowata, gnieźnik leśny, a także pełnik europejski, zdrojówka rutewkowata, zawilec wielkokwiatowy, jaskier kaszubski, żywiec dziewięciolistny, parzydło leśne, wawrzynek wilczełyko.

1. zarządzenie w sprawie  uznania za rezerwat

2. opis

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

początek strony

11 Skały pod Adamowem przyrody nieożywionej częściowy 1995 8,98 Adamów Brody Iłżeckie

Malownicze wychodnie dolnojurajskich piaskowców uwidaczniają ciekawe zjawiska związane z sedymentacją i procesami wietrzenia.

1. opis 

2. zarządzenie w sprawie uznania za rezerwat przyrody.

 

początek strony

12

Skały w Krynkach

-----galeria-----

 

przyrody nieożywionej częściowy 1997 25,46 Krynki Brody Iłżeckie

Naturalne odsłonięcia piaskowców dolnotriasowych w wąwozie na zboczu w formie olbrzymich bloków, progów, urwisk,

 grzybów skalnych i kazalnic. Występują na tym terenie rośliny prawnie chronione tj: tojad dzióbaty, kopytnik pospolity, pluskwica europejska, konwalia majowa, wawrzynek wilczełyko, bluszcz pospolity, paprotka zwyczajna, pierwiosnek wyniosły, kalina koralowa.

1. opis 

2. zdjęcia

3. zdjęcia

4. zarządzenie w sprawie uznania za rezerwat przyrody.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

początek strony

13

Rezerwat "Rosochacz"

-----galeria-----

leśny częściowy 1997 30,52 Lubienia Brody Iłżeckie

Lasy obszaru źródliskowego rzeczki Świętojanki stanowiące enklawę cennej flory i fauny Lasów Iłżeckich.

1. opis 

2. opis2

3. opis3

4. zarządzenie w sprawie uznania na rezerwat przyrody.

początek strony

14

"Górna Krasna"

-----galeria-----

florystyczno - ornitologiczny częściowy 2004 413,02 Krasna Stąporków

Naturalny odcinek rzeki Krasna i fragment jej doliny z występującymi cennymi zbiorowiskami roślinnymi oraz chronionymi i rzadkimi gatunkami zwierząt, głównie ptaków.

1. rozporzadzenie 1/2004 

2. Słowo Ludu

 

 

 

początek strony

15 Rezerwat "Podlesie"  leśny częściowy 1989 194,48 Antoniów Przysucha

Celem jest ochrona zespołów roślinnych: Querco-Abietetum, Tilio-Carpinetum abietosum i stanowisk roślin chronionych np. parzydło leśne Aruncus silvester (ochrona całkowita), a także znajdujących się pod ochroną częściową takich jak: kopytnik pospolity Asarum europaeum, marzanka wonna Asperula odorata, konwalia majowa Convallaria maialis, kruszyna pospolita Frangula alnus.

1. opis

 

 

 

 

początek strony

16

Rezerwat "Góra Piekło

k. Mirowa"

-----galeria-----

 geologiczny częściowy     Mirów Mirów

Wychodnie skał piaskowcowych na płn-wsch. stoku góry " Piekło" porośnięte borem sosnowym świeżym. W podszycie: jałowiec Juniperus communis, jarzębina Sorbus aucuparia, kruszyna pospolita Frangula alnus. Runo stanowią paprocie: orlica, wietlica, zachyłka i chroniona paprotka zwyczajna Polypodium vulgare, oraz rośliny kwiatowe wrzos Calunna vulgaris, borówka Vaccinium vitis-idea,czarna jagoda V. myrtillus, pomocnik baldaszkowaty Chimaphila umbellata i kokoryczka wielokwiatowa Polygonatum multiflorum .

 

 

 

 

 

 

 

początek strony

  "Zapadnie Doły"

(planowany)

przyrody nieożywionej częściowy ?   Kitowiny Brody Iłżeckie

Projektowany obecnie rezerwat w którym króluje 400 - letni dąb "Maciek" o obwodzie pnia 7 m. Na ochronę zasługują występujące tu formy krasowe powstałe wskutek rozpuszczania przez wody skał wapiennych położonych pod kilkumetrową warstwą piaszczystej gleby.

1. opis

 

 

 

 

 

 

początek strony

 ● PRZYRODA SKARŻYSKA-KAMIENNEJ Pomniki przyrody ożywionej „Skałka Rejowska" - pomnik przyrody  nieożywionej ●  Motyle okolic Bernatki Płazy rezerwatu "Rydno" Motyle Lipowego Pola Motyle okolic Zagnańska Rezerwaty

 ● Rezerwat "Wykus" Rezerwat Cisowy MajdówRezerwat Cisowy Skarżysko Galeria Ciekawostki Motyle - galeria Galeria Skarżyska ●

staskowiak_andrzej@interia.pl